slotxo

slotxo ระบบอัตโนมัติ ผู้ให้บริการพนันออนไลน์ชั้นนำ slotxocasino อย่างเป็นทางการและมีมาตรฐานระดับสากล บริการที่มีความรวดเร็ว มั่นคง ปลอดภัย ฝาก ถอน ไวดุจความเร็วแสง!
slotxocasino
Previous
Next
1-user

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่มก่อตั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433

   กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี

จาก ฐานรายได้ และ ฐานการ บริโภคภายใน ประเทศ ตามประมวล รัษฎากร และ กฎหมายอื่น ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนา ประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ จากหน้าที่ดังกล่าว เมื่อมีเหตุจลาจล กรมสรรพกร จึงมักถูกวางเพลิงเสมอ อาทิเหตุการณ์ 14 ตุลา พฤษภาทมิฬ จนเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ถูกวางเพลิงมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง slotxo casino

นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบท กฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออก กับ นานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความ สมัครใจในการ เสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ไม่ว่ารัฐบาล จะเบิกงบประมาณชาติ (กรมบัญชีกลาง) ผลิตเหรียญ ออกมาใช้ (กรมธนารักษ์) เก็บภาษี ประชาชน (กรมสรรพากร) ฯลฯ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเงินของชาติ มักต้องอยู่ภายใต้ สังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนั้น เพราะกระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเงินการคลังของแผ่นดิน เช่น การเก็บภาษีอากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอำนาจ การบริหารพัสดุของภาครัฐ และทรัพย์สินของแผ่นดิน ฯลฯ

ดังนั้น ภาษีคนไทยถือ เป็นรายได้หลัก ของประเทศ โดยกระทรวงการ คลังจะมอบหมาย ให้กรมสรรพากร ต้องเก็บภาษีอากรประมาณ 60% ของรายได้ทั้งประเทศ (ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี) อย่างไรก็ตามภายใต้กระทรวงการคลังแบ่งหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเป็น 3 ส่วนได้แก่

กรม สรรพสามิต รับผิดชอบในการ เก็บภาษีสินค้าบางประเภทที่ผลิต ในประเทศไทย รวมถึง เก็บภาษีสินค้าบางอย่างที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีสถานบริการ ฯลฯ และมีมาตรการปราบปรามคนที่ทำผิดกฎด้วย

กรมศุลกากร   

รับผิด ชอบเก็บภาษีศุลกากร จากการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษีอากรขาเข้า-ขาออก ซึ่งหน่วยงานนี้สามารถเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงมีมาตรการป้องกัน ปราบปรามไม่ให้คนลักลอบหนีภาษี slotxocasino

กรมสรรพากร   รับผิดชอบการเก็บภาษีตามประมวลรัษฏากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป แบ่งเป็นภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเก็บภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีปิโตรเลียม และอากรแสตมป์

ทั้งนี้กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ภาษีหลัก จึงมีอำนาจ ในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและเร่ง (ให้คนจ่าย) ภาษีอากรค้าง รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระบบการจัดเก็บภาษี ไปจนถึงการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการออม การลงทุน ช่วยให้แข่งขันกับต่างประเทศ และใช้ภาษีเพื่อกระจายรายได้ ที่สำคัญต้องสร้างให้คนไทยสมัครใจในการเสียภาษี

ภาษี หมายถึงเงิน ที่ เรียกเก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนา ประเทศ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการทางการค้า บริการ และอุตสาหกรรม และภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งประชาชนทุกคนจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีเพราะประโยชน์ของการเสียภาษีจะกลับมาตอบแทนประชาชนใน 2 ลักษณะคือ

1. นำไปจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการเพื่อให้บริการประชาชนและใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ของสถานที่ราชการต่างๆ

2. นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เช่น สร้างถนน สร้างโรงเรียน เป็นต้น ประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภาษีที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมีอยู่มากมายหลายประเภท สล็อต ทุกค่ายเกม

แต่ใน บทความนี้ จะขอกล่าวถึงเพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล เหตุผลก็เนื่องมาจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ ที่กิจการ ยังไม่มีขนาดใหญ่โตมากนัก จึงเข้าเกณฑ์ของภาษีทั้ง 2 ประเภทนี้มากที่สุด ซึ่ง รายละเอียดของภาษี ทั้ง 2 ประเภทมีดังต่อไปนี้

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คือ ภาษี ที่เ รียกเก็บจาก บุคคล ธรรมดาทั่วไป ตามที่กฎหมาย บัญญัติและมี รายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเจ้าของกิจการ หรือ ธุรกิจอะไรก็ตามแต่ ที่มีตัวเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว จะเข้าข่ายอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ประเภทนี้ โดยปกติจะทำการเรียกเก็บ เป็นรายปี โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆก็ตาม ผู้มีรายได้ต้องนำไปยื่นแสดงรายการภาษี ที่กำหนดในช่วงระหว่างเดือนมกราคถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป

– ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ซึ่งจะเรียกเก็บจากนิติบุคคล ที่มีความหมายถึงการรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการจดทะเบียนเพื่อก่อตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อประกอบ กิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ฯลฯ ด้วยเป็นต้น

        การให้บริการ :  – วางแผนปฏิบัติการ และ ประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากร                            – กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจ ปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษี อากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                           – ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างและดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีรวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร สบายดี99

                           – กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

                           – พิจารณาคืนเงินภาษีอากร

                           – ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี

                           – ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

                           – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทความน่าสนใจ:  www.เราไม่ทิ้งกัน.com Slotxo auto slotxo แจกเครดิตฟรี หุ้น kbank สล็อตล่าสุด anime sugoi

slotxo-casino100รับ200
slotxo-casino---ไม่รับโปร
discord-min

Discord

เหตุผลทำไมต้องใช้ Discord

Read More »
google-map-min

google map

google map คือ บริการค้นห

Read More »