slotxo

ซีรีย์เกาหลี

ซีรีย์เกาหลี

ซีรีย์เกาหลี ถือว่าเป็นสินค้าส่งออก ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่มีความเด่นชัดของเกาหลีใต้ สามารถจัดได้ว่า เป็นงานบันทึกประวัติศาสตร์ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสะท้อนศิลปวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมไปถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการนำซีรีย์เกาหลี มาออกอากาศในไทยนั้น ซีรีย์เกาหลีก็ได้ส่งผลต่อ พฤติกรรมการชมของผู้ชมคนไทยด้วย โดยเฉพาะซีรีย์เกาหลี ที่มีการสอดแทรกเนื้อหาชีวิตรัก ที่ส่วนใหญ่อยู่ใน ซีรีย์เกาหลี แนวร่วมสมัย หรือแม้แต่ซีรีย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์และย้อนยุค ที่ถึงจะมีน้อย แต่ก็สามารถนาเสนอได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการชมละครนั้น คือบทละครหรือเนื้อเรื่อง ที่ทำให้เกิด ค่านิยมทางสุนทรียภาพและค่านิยมทางวัฒนธรรม โดยประโยชน์ของการชมซีรีย์เกาหลีนั้น ก็เพื่อทำให้ผ่อนคลายจากการทำงาน

รูปแบบและวิธีการนำเสนอซีรีย์เกาหลีน่าดู

ซีรีย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์และย้อนยุค

จากการศึกษาซีรีย์เกาหลีเรื่อง Sungkyunkwan scandal (บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น) นั้น จากจำนวนตอนทั้งหมดที่ทำการเก็บข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่มีโครงเรื่อง เป็นแบบโครงเรื่องเชิงซ้อนแบบเชื่อมโยง กล่าวคือ เป็นการนำเอาชุดเหตุการณ์มาต่อกัน โดยที่ชุดเหตุการณ์แรกทำให้เกิดชุดเหตุการณ์ถัด ๆ ไป กับโครงเรื่องเชิงซ้อนแบบสลับ กล่าวคือ เป็นลักษณะของการเล่าชุดเหตุการณ์หลายชุด สลับกันไปเรื่อย ๆ โดยที่โครงเรื่องเชิงซ้อน แบบเชื่อมโยงมีมากกว่า กล่าวคือ การนำเสนอเนื้อเรื่อง ค่อนข้างมีความต่อเนื่อง เหตุการณ์ย่อยเชื่อมโยงกันตามลำดับเวลา เป็นเหตุเป็นผลกัน เป็นต้นว่า 

ซีรีย์เกาหลี ย้อนยุค

-เหตุการณ์ที่ประธานบัณฑิต (ตัวร้าย) ตั้งใจกลั่นแกล้งพระเอกกับนางเอก ตั้งแต่ให้ทำกิจกรรมรับน้อง ที่ยากกว่าคนอื่น แต่ไม่สาเร็จจึงกลั่นแกล้งต่อในการแข่งขันยิงธนู แต่ก็ไม่สำเร็จอีก จึงกลั่นแกล้งต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งการใส่ร้ายนางเอกว่าเป็นขโมย  หรือแม้แต่ในการแข่งขันฮอกกี้ แต่ก็มีการตัดสลับมา 

-เป็นเหตุการณ์หลักบ้าง ในช่วงตอนที่เป็นครึ่งเรื่องหลังเป็นต้นไป ที่กษัตริย์ต้องการกลับมาหากึมดึงจีซา (จดหมายลับ) อีกครั้ง เพื่อการย้ายเมืองหลวง ในการสร้างโชซอนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในส่วนของกลวิธีการเล่าเรื่องนั้น มีลักษณะของการ เสนอบทสนทนาของตัวละครมากที่สุด  รองลงมาเป็นการถ่ายทอดความคิด และความรู้สึกของตัวละคร ในลักษณะของการ นำเสนอเป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในส่วนของฉากนั้น มีการปรากฏฉากในพระราชวังมากที่สุด อันได้แก่ ราชสำนักซองกยุนกวาน รองลงมาเป็นย่านการค้า ในบ้าน และธรรมชาติ ส่วนตัวละครนั้น ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวละครหลายมิติและตัวละครพลวัต กล่าวคือ มีลักษณะค่อนข้างซับซ้อน คาดเดาได้ยากในบางสถานการณ์ และบางตัวละคร เช่น ประธานบัณฑิต ที่ดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ในตอนจบ โดยการกลับตัวกลับใจไปเข้าข้างนางโลมชูซอนในการช่วยเหลือนางเอก

ซีรีย์เกาหลี ร่วมสมัย

จากการศึกษาซีรีย์เกาหลีเรื่อง Boys over flowers (รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง) นั้น ส่วนใหญ่มีโครงเรื่อง เป็นแบบโครงเรื่องเชิงซ้อนแบบสลับ กล่าวคือ เป็นลักษณะของการเล่าชุดเหตุการณ์หลายชุด สลับกันไปเรื่อย ๆ เป็นหลัก อาจเป็นเพราะว่า ต้องการนำเสนอเนื้อเรื่องโดย เน้นเรื่องราวและบทบาทของตัวละคร ในทุก ๆ ตัวอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีการตัดสลับไปมา ในส่วนของกลวิธีการเล่าเรื่องนั้น มีลักษณะของการเสนอบทสนทนาของตัวละครมากที่สุด รองลงมาเป็นการสรุปหรือเล่าย่อประวัติความเป็นมาของสิ่งต่าง ๆ เช่น ในการเล่าถึงประวัติของสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม F4 ของเจ้าของร้านโจ๊ก เป็นต้น ในส่วนของฉากนั้น มีการปรากฏในเขตเมืองหรือเมืองหลวงมากที่สุด ซึ่งก็คือกรุงโซล รองลงมาเป็นในบ้าน ส่วนตัวละครนั้น ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวละครหลายมิติและตัวละครพลวัต กล่าวคือ มีลักษณะซับซ้อน คาดเดาได้ยาก มีการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมตลอดเวลา

ซีรี่ย์เกาหลี การเมือง

ในส่วนของรูปแบบ และวิธีการนำเสนอซีรีย์เกาหลีของทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่เหมือนกัน คือ โครงเรื่องที่เป็นแบบ โครงเรื่องเชิงซ้อนแบบสลับ กลวิธีการเล่าเรื่องเป็นแบบ การเสนอบทสนทนาของตัวละคร ฉากเป็นแบบในบ้าน และตัวละครเป็นแบบตัวละครหลายมิติและตัวละครพลวัต แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในส่วนของตัวละครนั้น มีการสร้างตัวละครหลักจำนวน 4 ตัวเท่ากัน ในลักษณะของผู้ชาย 4 คน (ถึงแม้ว่าในเรื่อง Sungkyunkwan scandal บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น นั้น จะเป็นการที่นางเอกปลอมตัวเข้าไปเป็นผู้ชายก็ตาม) 

อีกทั้งจะเห็นได้ว่า มีการวางบุคลิกลักษณะ ให้คล้ายคลึงกันด้วย เป็นการวางตัวละครหลักให้มีลักษณะที่ ผู้ชายรวมกลุ่มกันและอยู่รวมกับผู้หญิงที่มีเพียงหนึ่ง เพื่อดึงดูดความสนใจ  ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า การผลิตซ้ำ กล่าวคือ เป็นการผลิตซ้ำภาพของตัวละคร รวมไปถึงรูปแบบ และวิธีการนำเสนอซีรีย์เกาหลี ที่มีลักษณะเหมือนกันด้วย ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตซ้ำ

ภาพตัวแทนของวัฒนธรรมเกาหลีที่สะท้อนผ่านซีรีย์เกาหลี

เพื่อทำให้เห็นวัฒนธรรมเกาหลี ในหลาย ๆ ด้าน อันนำไปสู่ภาพของ วัฒนธรรมเกาหลีที่มีความถี่ของการปรากฏแตกต่างกัน ระหว่างในซีรีย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์ และย้อนยุคกับแนวร่วมสมัย ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและอุดมการณ์ตามยุคสมัย โดยเปรียบเทียบว่า มีการปรากฏมากน้อยเพียงใด แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่า ประเด็นของการศึกษา (แบบราชสำนัก) ปรากฏในทุกตอนของซีรีย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์และย้อนยุค ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มากที่สุด แต่ในซีรีย์เกาหลีแนวร่วมสมัยกลับไม่ปรากฏเลย เหลือเพียงภาษา (อักษรฮันกึล) เท่านั้น ที่ยังคงเป็นวัฒนธรรมเกาหลีแท้จริง

ซีรีย์เกาหลี แนวอิงประวัติศาสตร์และย้อนยุค

จากการศึกษาซีรีย์เกาหลีเรื่อง Sungkyunkwan scandal (บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น) นั้น พบว่า ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมของเกาหลี ที่สะท้อนผ่านออกมานั้น ด้านสังคม ปรากฏภาพของความไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างเพศมากที่สุด รองลงมาเป็นการแย่งชิงอำนาจการปกครอง ด้านวิถีชีวิต ปรากฏภาพที่เป็นนามธรรม ของบทบาทการเป็นผู้นำครอบครัว ของผู้ชายมากที่สุด รองลงมาเป็นความสัมพันธ์อันดี ของคนในครอบครัว ส่วนที่เป็นรูปธรรมคือ เครื่องแต่งกาย (ฮันบก) มากที่สุด รองลงมาคือ บ้านแบบพื้นเมือง (หลังคาทรงอานม้า, พื้นบ้านแบบออลดอล) ด้านศาสนา ปรากฏภาพของลัทธิขงจื๊อเป็นหลัก ด้านวรรณกรรม ปรากฏภาพของการศึกษา (ราชสานัก) และภาษา (อักษรฮันกึล) ด้านศิลปะ ปรากฏภาพของการเย็บปักถักร้อย (ชาซุ) ด้านดนตรีและการละเล่น ปรากฏภาพของเครื่องดนตรีตามประเพณี และประเพณีตามฤดูกาล (เซริ) ส่วนด้านการแพทย์ไม่ปรากฏมากนัก มีเพียงการจับชีพจรเท่านั้น ที่สามารถรู้ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

ซีรีย์เกาหลีแนวร่วมสมัย

จากการศึกษาซีรีย์เกาหลีเรื่อง Boys over flowers (รักฉบับใหม่ หัวใจ 4 ดวง) นั้น พบว่า ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม ของเกาหลีที่สะท้อนผ่านออกมานั้น ด้านสังคม ปรากฏภาพของความแตกต่างทางชนชั้นมากที่สุด รองลงมาเป็นการต่อสู้ชีวิตของชนชั้นล่าง และการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจทางธุรกิจ ด้านวิถีชีวิต ปรากฏภาพที่เป็นนามธรรมของความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเป็นความขัดแย้งในครอบครัว ส่วนที่เป็นรูปธรรมคือ อาหาร (เช่น กิมจิ บุลโกกิ ฯลฯ) มากที่สุด รองลงมาคือ การจัดสวน (นิยมมีบ่อน้าหน้าบ้านหรือกลางบ้าน) ด้านศาสนา ปรากฏภาพของศาสนาคริสต์ ด้านวรรณกรรม ปรากฏภาพของภาษา (อักษรฮันกึล) ด้านศิลปะ ปรากฏภาพของผ้าห่อของ (บอจากิ) ด้านดนตรีและการละเล่น ปรากฏภาพของศิลปินเกาหลี ส่วนด้านการแพทย์ จะคล้ายกับการศึกษาที่เป็นการรับมาจากตะวันตก ในแบบยุคสมัยใหม่ กล่าวคือ การแพทย์ เป็นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งคล้ายกับการศึกษา ที่ใช้เวลาเรียนในห้องน้อยลง เน้นเรียนเพิ่มเติมจากนอกห้องมากขึ้น และเน้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ ซึ่งเป็นลักษณะที่รับมาจากตะวันตก

-เปรียบเทียบระหว่างซีรีย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์และย้อนยุคกับแนวร่วมสมัย

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ภาพที่นำเสนอ หรือสะท้อนออกมาแตกต่างกันอย่างชัดเจน เหตุเพราะยุคสมัยที่ส่งผล ทำให้วัฒนธรรมที่นำเสนอออกมา มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น ในอดีต มักจะเน้นเรื่องของเพศและการปกครอง แต่ในปัจจุบัน กลับเน้นเรื่องของชนชั้นและธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นภาพตัวแทนของวัฒนธรรมเกาหลีก็ตาม แต่จะพบว่า ในซีรีย์เกาหลีแนวร่วมสมัย มักเป็นภาพของการรับวัฒนธรรมตะวันตกมามากกว่า เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา การแต่งกาย เป็นต้น

บทความที่น่าสนใจ : slotxo ฝากถอน , กรงกรรม , สยามกีฬา , slot online มือถือ , Login joker123 , joker gaming ฟรีเครดิต , ข่าว Forex , LAZADA , true id , slotxoเล่นฟรี มติชน AMB POKER

slotxo-casino
1-user
เกมสล็อต ออนไลน์ ได้เงินจริง
slotxo-casino-
slotxo casino